UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,693,705 (Hôm nay: 146 online: 16) Toàn huyện: 129,560,854 (Hôm nay: 288 online: 366) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130300901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230300501THCS Tiền Phong http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn 4 779 6 4 4 4 4 2 4 5,768,168
330300502THCS Diên Hồng http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn 21 2,920 4 4 4 4 4 2 3 5,669,327
430300503THCS Thanh Giang http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn 81 4,065 7 0 1 4 4 3 9 6,114,352
530300504THCS Chi Lăng Nam http://tm-thcschinam.haiduong.edu.vn 70 6,044 4 4 4 4 4 4 2 5,685,413
630300505THCS Chi Lăng Bắc http://tm-thcschibac.haiduong.edu.vn 10 4,026 4 4 4 4 4 1 2 5,597,211
730300506THCS Ngũ Hùng http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn 11 2,349 4 4 0 4 4 5 7 5,967,062
830300507THCS Cao Thắng http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn 19 3,921 43 4 4 4 4 2 3 5,818,782
930300508THCS Tứ Cường http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn 177 6,230 50 63 713 25 6 6 3 4,189,494
1030300509THCS Hùng Sơn http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn 11 4,891 4 4 4 4 4 3 3 5,845,695
1130300510THCS Thanh Miện http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn 41 3,779 5 3 67 11 4 5 4 6,088,420
1230300511THCS Lê Hồng http://tm-thcslehong.haiduong.edu.vn 91 5,535 46 4 52 5 4 2 3 5,975,962
1330300512THCS Đoàn Kết http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn 13 4,267 4 4 4 9 5 4 3 5,965,976
1430300513THCS Tân Trào http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn 10 3,780 4 4 4 4 4 2 4 6,069,360
1530300514THCS Ngô Quyền http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn 12 4,446 19 1 2 6 3 5 5 6,138,915
1630300515THCS Hồng Quang http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn 9 3,398 4 4 4 4 4 2 3 6,119,016
1730300516THCS Đoàn Tùng http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn 25 3,720 6 0 4 4 4 3 5 6,167,854
1830300517THCS Thanh Tùng http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn 11 5,093 4 4 4 4 4 4 2 6,172,229
1930300518THCS Phạm Kha http://phamkha.edu.vn 268 7,703 60 63 422 86 44 5 7 5,844,922
2030300519THCS Lam Sơn http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn 10 3,493 4 4 4 4 4 8 6 5,836,446
2130300520THCS Nguyễn Lương Bằng http://nguyenluongbang.edu.vn 349 8,888 179 39 273 103 9 5 31 3,639,768
2230300401TH Tiền Phong http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn 30 3,688 11 11 7 7 4 5 5 304,126
2330300402TH Diên Hồng http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn 27 6,887 48 11 7 14 4 3 3 292,564
2430300403TH Thanh Giang http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn 23 7,039 11 11 7 7 4 6 1 349,529
2530300404TH Chi Nam http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn 21 5,376 11 11 7 7 4 1 96 315,847
2630300405TH Chi Bắc http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn 43 7,201 11 11 7 7 4 10 1 356,255
2730300406TH Ngũ Hùng http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn 80 7,435 11 11 7 7 4 2 3 488,489
2830300407TH Cao Thắng http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn 33 5,486 68 21 49 96 3 1 3 380,569
2930300408TH Tứ Cường http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn 25 9,773 11 11 29 18 17 1 3 467,528
3030300409TH Hùng Sơn http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn 71 4,762 11 11 7 7 4 25 4 347,389
3130300410TH Thanh Miện http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn 31 10,436 19 11 7 7 4 4 3 1,151,342
3230300411TH Lê Hồng http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn 52 6,278 11 11 7 7 4 1 5 380,740
3330300412TH Đoàn Kết http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn 31 7,640 11 11 7 7 4 10 3 521,816
3430300413TH Tân Trào http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn 10 5,578 3 0 0 0 0 13 3 421,270
3530300414TH Ngô Quyền http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn 11 1,444 11 11 7 7 4 3 4 404,544
3630300415TH Hồng Quang http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn 55 4,789 11 11 7 7 4 103 7 497,485
3730300416TH Đoàn Tùng http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn 31 7,744 5 11 7 7 4 1 4 492,002
3830300417TH Thanh Tùng http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn 55 6,831 35 4 22 70 3 3 2 3,647,044
3930300418TH Phạm Kha http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn 36 8,429 15 11 7 22 24 1 4 390,488
4030300419TH Lam Sơn http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn 28 4,290 11 11 7 7 4 3 2 396,295
4130300301MN Hoa Sen http://tm-mnhoasen.haiduong.edu.vn 30 0 11 11 7 7 4 15 2 324,030
4230300302MN Tiền Phong http://tm-mntienphong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 2 138,280
4330300303MN Diên Hồng http://tm-mndienhong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 4 1 164,182
4430300304MN Thanh Giang http://tm-mnthanhgiang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 165,604
4530300305MN Chi Lăng Nam http://tm-mnchilangnam.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 160,015
4630300306MN Chi Lăng Bắc http://tm-mnchilangbac.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 193,330
4730300307MN Ngũ Hùng http://tm-mnnguhung.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 145,029
4830300308MN Cao Thắng http://tm-mncaothang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 165,957
4930300309MN Tứ Cường http://tm-mntucuong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 1 153,921
5030300310MN Hùng Sơn http://tm-mnhungson.haiduong.edu.vn 15 0 20 1 1 0 6 1 1 162,593
5130300311MN Thanh Miện http://tm-mnthanhmien.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 2 1 179,653
5230300312MN Lê Hồng http://tm-mnlehong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 3 1 126,798
5330300313MN Đoàn Kết http://tm-mndoanket.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 109,011
5430300314MN Tân Trào http://tm-mntantrao.haiduong.edu.vn 6 0 14 1 1 0 6 1 1 139,002
5530300315MN Ngô Quyền http://tm-mnngoquyen.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 144,864
5630300316MN Hồng Quang http://tm-mnhongquang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 145,961
5730300317MN Đoàn Tùng http://tm-mndoantung.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 2 1 153,585
5830300318MN Thanh Tùng http://tm-mnthanhtung.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 28 1 187,101
5930300319MN Phạm Kha http://tm-mnphamkha.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 170,238
6030300320MN Lam Sơn http://tm-mnlamson.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 28 1 152,006
   Tổng số2,094210,4331,0524521,809615348366288129,560,854
 
Đăng nhập