UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,751,085 (Hôm nay: 338 online: 20) Toàn huyện: 129,803,212 (Hôm nay: 244 online: 110) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130300901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230300501THCS Tiền Phong http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn 4 779 6 4 4 4 4 1 6 5,772,609
330300502THCS Diên Hồng http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn 22 2,920 4 4 4 4 4 4 1 5,673,058
430300503THCS Thanh Giang http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn 81 4,065 7 0 1 4 4 1 1 6,121,873
530300504THCS Chi Lăng Nam http://tm-thcschinam.haiduong.edu.vn 70 6,044 4 4 4 4 4 1 1 5,689,970
630300505THCS Chi Lăng Bắc http://tm-thcschibac.haiduong.edu.vn 10 4,026 4 4 4 4 4 1 2 5,598,539
730300506THCS Ngũ Hùng http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn 11 3,043 4 4 0 4 4 4 6 5,973,232
830300507THCS Cao Thắng http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn 19 3,921 44 4 4 4 4 2 2 5,822,195
930300508THCS Tứ Cường http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn 177 6,249 50 63 713 25 6 2 1 4,194,532
1030300509THCS Hùng Sơn http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn 11 4,891 4 4 4 4 4 6 1 5,848,528
1130300510THCS Thanh Miện http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn 42 3,779 5 3 67 11 4 1 1 6,091,855
1230300511THCS Lê Hồng http://tm-thcslehong.haiduong.edu.vn 93 5,536 46 4 52 5 4 1 1 5,980,481
1330300512THCS Đoàn Kết http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn 13 4,291 4 4 4 9 5 1 1 5,969,661
1430300513THCS Tân Trào http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn 10 3,780 4 4 4 4 4 1 1 6,072,868
1530300514THCS Ngô Quyền http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn 12 4,446 19 1 2 6 3 2 4 6,149,352
1630300515THCS Hồng Quang http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn 9 3,398 4 4 4 4 4 1 1 6,123,645
1730300516THCS Đoàn Tùng http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn 25 3,720 6 0 4 4 4 5 4 6,176,887
1830300517THCS Thanh Tùng http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn 11 5,111 4 4 4 4 4 2 4 6,179,812
1930300518THCS Phạm Kha http://phamkha.edu.vn 268 7,703 60 63 422 86 44 3 5 5,852,109
2030300519THCS Lam Sơn http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn 10 3,493 4 4 4 4 4 1 2 5,841,804
2130300520THCS Nguyễn Lương Bằng http://nguyenluongbang.edu.vn 355 8,888 179 39 273 103 9 10 4 3,679,215
2230300401TH Tiền Phong http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn 32 3,688 11 11 7 7 4 1 1 308,298
2330300402TH Diên Hồng http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn 27 6,887 48 11 7 14 4 1 1 296,647
2430300403TH Thanh Giang http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn 23 7,039 11 11 7 7 4 1 6 356,112
2530300404TH Chi Nam http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn 21 5,376 11 11 7 7 4 1 96 315,847
2630300405TH Chi Bắc http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn 46 7,212 11 11 7 7 4 2 3 361,745
2730300406TH Ngũ Hùng http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn 89 7,485 11 11 7 7 4 2 2 493,903
2830300407TH Cao Thắng http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn 35 5,486 68 21 49 96 3 1 1 387,062
2930300408TH Tứ Cường http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn 25 9,773 11 11 29 18 17 2 1 473,777
3030300409TH Hùng Sơn http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn 71 4,762 11 11 7 7 4 3 1 350,762
3130300410TH Thanh Miện http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn 34 10,436 19 11 7 7 4 2 1 1,156,229
3230300411TH Lê Hồng http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn 57 6,278 11 11 7 7 4 1 4 384,994
3330300412TH Đoàn Kết http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn 31 7,650 11 11 7 7 4 3 14 524,661
3430300413TH Tân Trào http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn 12 6,625 4 4 0 12 31 1 6 429,078
3530300414TH Ngô Quyền http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn 11 1,444 11 11 7 7 4 6 2 407,162
3630300415TH Hồng Quang http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn 62 4,849 11 11 7 7 4 2 5 504,019
3730300416TH Đoàn Tùng http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn 34 7,744 5 11 7 7 4 3 7 494,447
3830300417TH Thanh Tùng http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn 56 6,831 35 4 22 70 3 2 2 3,652,983
3930300418TH Phạm Kha http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn 37 8,429 15 11 7 22 24 1 1 394,021
4030300419TH Lam Sơn http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn 31 4,290 11 11 7 7 4 1 1 399,017
4130300301MN Hoa Sen http://tm-mnhoasen.haiduong.edu.vn 35 0 11 11 7 7 4 2 2 326,360
4230300302MN Tiền Phong http://tm-mntienphong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 139,076
4330300303MN Diên Hồng http://tm-mndienhong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 3 164,948
4430300304MN Thanh Giang http://tm-mnthanhgiang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 166,694
4530300305MN Chi Lăng Nam http://tm-mnchilangnam.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 160,910
4630300306MN Chi Lăng Bắc http://tm-mnchilangbac.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 194,233
4730300307MN Ngũ Hùng http://tm-mnnguhung.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 145,805
4830300308MN Cao Thắng http://tm-mncaothang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 166,799
4930300309MN Tứ Cường http://tm-mntucuong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 3 154,973
5030300310MN Hùng Sơn http://tm-mnhungson.haiduong.edu.vn 15 0 20 1 1 0 6 1 2 163,593
5130300311MN Thanh Miện http://tm-mnthanhmien.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 3 180,524
5230300312MN Lê Hồng http://tm-mnlehong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 127,714
5330300313MN Đoàn Kết http://tm-mndoanket.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 3 109,820
5430300314MN Tân Trào http://tm-mntantrao.haiduong.edu.vn 6 0 14 1 1 0 6 1 2 139,658
5530300315MN Ngô Quyền http://tm-mnngoquyen.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 3 145,566
5630300316MN Hồng Quang http://tm-mnhongquang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 146,591
5730300317MN Đoàn Tùng http://tm-mndoantung.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 3 154,359
5830300318MN Thanh Tùng http://tm-mnthanhtung.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 3 1 188,185
5930300319MN Phạm Kha http://tm-mnphamkha.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 171,524
6030300320MN Lam Sơn http://tm-mnlamson.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 152,891
   Tổng số2,150212,3671,0544561,809627379110244129,803,212
 
Đăng nhập