UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,629,178 (Hôm nay: 409 online: 15) Toàn huyện: 129,301,199 (Hôm nay: 422 online: 136) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130300901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230300501THCS Tiền Phong http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn 4 779 6 4 4 4 4 1 7 5,764,465
330300502THCS Diên Hồng http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn 19 2,968 4 4 4 4 4 11 7 5,664,977
430300503THCS Thanh Giang http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn 79 4,065 7 0 1 4 4 7 2 6,107,081
530300504THCS Chi Lăng Nam http://tm-thcschinam.haiduong.edu.vn 66 5,867 4 4 4 4 4 3 10 5,681,644
630300505THCS Chi Lăng Bắc http://tm-thcschibac.haiduong.edu.vn 10 4,026 4 4 4 4 4 1 1 5,595,503
730300506THCS Ngũ Hùng http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn 11 2,349 4 4 0 4 4 2 10 5,962,037
830300507THCS Cao Thắng http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn 19 3,921 43 4 4 4 4 1 2 5,814,884
930300508THCS Tứ Cường http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn 174 6,257 50 63 703 25 6 5 18 4,181,607
1030300509THCS Hùng Sơn http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn 11 4,891 4 4 4 4 4 3 1 5,842,100
1130300510THCS Thanh Miện http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn 39 3,763 5 3 63 11 4 2 20 6,083,235
1230300511THCS Lê Hồng http://tm-thcslehong.haiduong.edu.vn 87 5,489 45 4 52 5 4 2 30 5,970,068
1330300512THCS Đoàn Kết http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn 13 4,109 4 4 4 9 5 3 16 5,959,206
1430300513THCS Tân Trào http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn 10 3,622 4 4 4 4 4 3 13 6,064,796
1530300514THCS Ngô Quyền http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn 12 4,446 19 1 2 6 3 3 16 6,131,922
1630300515THCS Hồng Quang http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn 9 3,468 4 4 4 4 4 1 12 6,112,986
1730300516THCS Đoàn Tùng http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn 25 3,720 6 0 4 4 4 1 8 6,158,956
1830300517THCS Thanh Tùng http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn 11 5,093 4 4 4 4 4 5 6 6,167,307
1930300518THCS Phạm Kha http://phamkha.edu.vn 265 7,703 60 63 422 86 44 7 3 5,824,133
2030300519THCS Lam Sơn http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn 10 3,493 4 4 4 4 4 4 13 5,832,049
2130300520THCS Nguyễn Lương Bằng http://nguyenluongbang.edu.vn 345 8,887 177 39 273 103 9 2 4 3,611,634
2230300401TH Tiền Phong http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn 29 3,688 11 11 7 7 4 1 2 300,473
2330300402TH Diên Hồng http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn 27 6,075 48 11 7 14 4 1 5 288,104
2430300403TH Thanh Giang http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn 22 7,039 11 11 7 7 4 1 1 344,811
2530300404TH Chi Nam http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn 21 5,376 11 11 7 7 4 1 96 315,847
2630300405TH Chi Bắc http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn 42 7,151 11 11 7 7 4 3 4 350,643
2730300406TH Ngũ Hùng http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn 75 7,435 11 11 7 7 4 1 10 481,786
2830300407TH Cao Thắng http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn 32 5,486 68 21 49 96 3 5 2 374,248
2930300408TH Tứ Cường http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn 25 9,773 11 11 29 18 17 2 10 461,041
3030300409TH Hùng Sơn http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn 66 4,762 11 11 7 7 4 4 6 342,296
3130300410TH Thanh Miện http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn 31 10,436 19 11 7 7 4 3 5 1,144,705
3230300411TH Lê Hồng http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn 51 6,228 11 11 7 7 4 1 3 375,303
3330300412TH Đoàn Kết http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn 31 7,640 11 11 7 7 4 1 1 518,314
3430300413TH Tân Trào http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn 9 5,273 0 0 0 1 0 3 4 415,351
3530300414TH Ngô Quyền http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn 11 1,562 11 11 7 7 4 4 10 401,384
3630300415TH Hồng Quang http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn 49 5,847 11 11 7 7 4 2 6 490,951
3730300416TH Đoàn Tùng http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn 31 7,744 5 11 7 7 4 2 3 488,668
3830300417TH Thanh Tùng http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn 52 6,694 35 4 22 70 3 3 6 3,641,123
3930300418TH Phạm Kha http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn 35 8,331 15 11 7 22 24 1 3 385,483
4030300419TH Lam Sơn http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn 24 4,290 11 11 7 7 4 2 7 393,496
4130300301MN Hoa Sen http://tm-mnhoasen.haiduong.edu.vn 28 0 11 11 7 7 4 1 6 321,381
4230300302MN Tiền Phong http://tm-mntienphong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 137,311
4330300303MN Diên Hồng http://tm-mndienhong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 163,146
4430300304MN Thanh Giang http://tm-mnthanhgiang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 1 164,313
4530300305MN Chi Lăng Nam http://tm-mnchilangnam.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 3 158,950
4630300306MN Chi Lăng Bắc http://tm-mnchilangbac.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 192,223
4730300307MN Ngũ Hùng http://tm-mnnguhung.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 2 144,101
4830300308MN Cao Thắng http://tm-mncaothang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 164,894
4930300309MN Tứ Cường http://tm-mntucuong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 2 152,700
5030300310MN Hùng Sơn http://tm-mnhungson.haiduong.edu.vn 15 0 20 1 1 0 6 3 1 161,311
5130300311MN Thanh Miện http://tm-mnthanhmien.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 2 3 178,530
5230300312MN Lê Hồng http://tm-mnlehong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 1 125,593
5330300313MN Đoàn Kết http://tm-mndoanket.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 107,993
5430300314MN Tân Trào http://tm-mntantrao.haiduong.edu.vn 6 0 14 1 1 0 6 1 3 137,955
5530300315MN Ngô Quyền http://tm-mnngoquyen.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 143,753
5630300316MN Hồng Quang http://tm-mnhongquang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 144,974
5730300317MN Đoàn Tùng http://tm-mndoantung.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 152,414
5830300318MN Thanh Tùng http://tm-mnthanhtung.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 2 185,728
5930300319MN Phạm Kha http://tm-mnphamkha.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 3 168,473
6030300320MN Lam Sơn http://tm-mnlamson.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 150,839
   Tổng số2,038209,7461,0464521,795616348136422129,301,199
 
Đăng nhập